Poniżej prezentujemy pełną treść wczorajszego (07.05.) komunikatu Prezesów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, zawierającego uzasadnienie, co do podjętej decyzji o zakończeniu rozgrywek piłkarskich w sezonie 2019/2020 (za portalem www.laczynaspilka.pl)

W dniu 7 maja 2020 roku odbyło się zebranie Prezesów Wojewódzkich Związków Piłki
Nożnej, poświęcone w szczególności przeanalizowaniu możliwości wznowienia i dokończenia
zawieszonych rozgrywek seniorskich IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz rozgrywek
młodzieżowych prowadzonych przez WZPN-y, które zostały zawieszone z uwagi na
wprowadzony na terytorium Polski stan epidemii.

I. Prezesi Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, mając na względzie zachowanie
zasad sportowej rywalizacji i współzawodnictwa sportowego pozostawali, od
momentu zawieszenia rozgrywek, w oczekiwaniu na możliwość wznowienia i
zakończenia rywalizacji sportowej w sezonie 2019/2020.

II. Oczekiwana przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej możliwość kontynuowania
rywalizacji sportowej w piłce nożnej w prowadzonych przez te podmioty
rozgrywkach piłkarskich musiała jednak pozostawać w zgodzie z obowiązującymi
regulacjami prawa państwowego w tym zakresie. Z tego powodu w trakcie obrad
przenalizowano formalnoprawną możliwość prowadzenia rywalizacji sportowej na
szczeblach WZPN-ów. Stwierdzono, iż organy prowadzące rozgrywki są
zobowiązane do bezwzględnego stosowania i respektowania postanowień
polskiego prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2
maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ww. akt prawny wprowadza
obowiązujące do odwołania: zakaz zgromadzeń oraz imprez, spotkań i zebrań
niezależnie od ich rodzaju, a także czasowe ograniczenie prowadzenia działalności
związanej z poprawą kondycji fizycznej oraz związanej ze sportem, rozgrywkowej
i rekreacyjnej. Wprowadzone od 4 maja br. zniesienie niektórych ograniczeń
dotyczące m.in.:
a. stworzenia możliwości uprawiania sportu piłki nożnej na stadionach
sportowych i boiskach z zachowaniem zasady, że na tych obiektach może
przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener
korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi, czy
b. stworzenia możliwości organizacji współzawodnictwa sportowego przez
ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie
piłka nożna bez udziału publiczności przez osoby korzystające ze
stadionów i boisk;
nie umożliwia jednak organizacji, przygotowania, ani też przeprowadzenia meczu
piłkarskiego w innych, niż najwyższa, klasach rozgrywkowych w sporcie piłka
nożna w Polsce.

III. Stosownie do rządowych planów tzw. „odmrażania życia społecznego” zniesienie
ww. ograniczeń, umożliwiające organizację meczu piłkarskiego w niższych klasach
rozgrywkowych ma nastąpić dopiero w IV (ostatnim) etapie znoszenia ograniczeń
związanych z koronawirusem, w nie określonym na chwilę obecną terminie.
Powyższe czyni niemożliwym zarówno kontynuowanie obecnie rozgrywek
piłkarskich prowadzonych przez Wojewódzkie ZPN, jak również zaplanowanie
terminu wznowienia tej rywalizacji w niedalekiej przyszłości, dopuszczającego
nawet możliwość jej zakończenia do początku lipca bieżącego roku.

IV. Mając na uwadze przytoczone powyżej okoliczności faktyczne i prawne – Prezesi
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej wypracowali wspólne stanowisko o
zakończeniu rozgrywek IV ligi i klas niższych oraz rozgrywek młodzieżowych
prowadzonych przez Związki pomimo nierozegrania wszystkich zaplanowanych
meczów, jednocześnie ustalając, iż jako kolejność drużyn w końcowych tabelach
rozgrywek sezonu 2019/2020 przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli po ostatniej
rozegranej kolejce rozgrywek. Drużyny zajmujące miejsca premiowane awansem
uzyskają awans do wyższej klasy. Po sezonie 2019/20 nie będzie natomiast
spadków do niższych klas rozgrywkowych.

V. Zarządy Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, realizując postanowienie pkt IV
powyżej, podejmą stosowne uchwały w tym zakresie.
Kwestia rozgrywek III ligi mężczyzn, rozgrywek kobiecych oraz pozostałych rozgrywek
prowadzonych przez PZPN, będzie przedmiotem obrad posiedzenia Zarządu PZPN, które
zaplanowane jest na 12 maja 2020 roku.