Dokument w wersji zatwierdzonej na Walnym Zebraniu Członków MKS „Lędziny” w dniu 29.06.2022 r.

 

STATUT MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „LĘDZINY”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie zwane w dalszym ciągu Klubem nosi nazwę „Miejski Klub Sportowy Lędziny”

w skrócie „MKS Lędziny”

§2

Klub działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach”

§3

Klub posiada osobowość prawną i zarejestrowany jest w Krajowym rejestrze Sądowym.

§4

Siedziba Klubu mieści się w Lędzinach.

§5

Terenem działania Klubu Jest obszar Miasta Lędziny.

§6

Godłem Klubu jest piłka umieszczona pomiędzy nogami piłkarza.

Godło Klubu stanowi załącznik do niniejszego statutu.

Barwami Klubu są kolory: biały, czerwony, granatowy.

§7

Klub ma prawo używać pieczęci według wzoru, kształtu i treści ustalonej przez Zarząd Klubu.

ROZDZIAŁ II

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA

§8

Podstawowym celem działania Klubu jest rozwój i popularyzacja sportu i rekreacji na terenie

Gminy Lędziny.

§9

Dla osiągnięcia celu statutowego Klub podejmuje następujące zadania:

 1. Prowadzi prace szkoleniową i wychowawczą w zakresie kultury fizycznej

a szczególnie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i członków Klubu.

 1. Zabezpiecza udział zawodników i drużyn Klubu w rozrywkach organizowanych przez

śląskie i krajowe Związki Sportowe.

3. Prowadzi amatorską drużynę piłkarską na szczeblu rozgrywek seniorów.

4. Organizuje imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne na rzecz innych podmiotów,

instytucji oraz środowiska.

5.Współpracuje ze szkołami, klubami szkolnymi i innymi organizacjami działającymi na

rzecz kultury fizycznej i sportu na terenie Lędzin i okolicy.

6. Zabezpiecza odpowiednie warunki dla rozwoju sportu w postaci urządzeń, obiektów,

sprzętu, materiałów szkoleniowych itp. dla dzieci, młodzieży i społeczeństwa.

7. Prowadzi działalność gospodarczą dla zwiększenia środków własnych przeznaczonych

na realizację celów statutowych.

8. Organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE KLUBU ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

Członkowie Klubu dzielą się na :

1. członków honorowych;

2. członków wspierających;

3. członków rzeczywistych;

4. członków uczestników.

§11

Godność honorowego członka Klubu nadawana jest przez Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Klubu osobom posiadającym duże zasługi w pracy dla Klubu.

§12

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna jeśli zadeklaruje określoną formę poparcia materialnego Klubu.

Uchwałę w sprawie przyjęcia członka wspierającego podejmuje Zarząd Klubu na podstawie wniosku zainteresowanego podmiotu.

§13

Członkami rzeczywistymi są osoby, które założyły niniejszy Klub.

§14

Członkami uczestnikami są zawodnicy i osoby fizyczne, które wniosły do Zarządu Klubu pisemną deklarację o przestrzeganiu statutu i zostały przyjęte na członka uczestnika przez Zarząd Klubu.

§15

Do obowiązków członka Klubu należy:

 1. branie czynnego udziału w pracach Klubu, stosowanie się do postanowień statutu,

regulaminów i uchwał władz Klubu,

2. regularne opłacanie składek w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków;

3. ochrona własności Klubu, jego wspólnego dobra wszystkich członków;

4. propagowanie sportu i wychowania fizycznego oraz pozyskiwanie nowych

członków Klubu;

5. krzewienie koleżeńskiej solidarności i dbanie o dobre imię Klubu.

§16

1. Do praw członka Klubu należy w szczególności:

 • czynne i bierne prawo wyborcze, za wyjątkiem członków wspierających, którzy pełną funkcję opiniująco-doradczą
 • możliwość zaskarżania uchwał i orzeczeń władz Klubu
 • możliwość swobodnego wypowiadania się oraz krytykowania i oceny działalności organów Klubu,
 • korzystanie z pomocy i opieki Klubu,
 • korzystanie z wszelkich urządzeń i sprzętu należącego do Klubu.

2. Członkiem Klubu może zostać każdy, kto złoży pisemną deklarację oraz regularnie będzie opłacał składki członkowskie. Członkowie honorowi są zwolnieni od wpłat wpisowego oraz opłacania składek członkowskich zaś członkowie uczestnicy mogą być zwolnieni na podstawie decyzji Zarządu.

§ 17

1. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:

– wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu;

– rozwiązania się Klubu;

– wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Klubu w przypadku działania

członka na szkodę Klubu;

– skreślenia członka za niewykonywanie obowiązków statutowych w tym nie opłacanie

składek za okres 3 miesięcy;

– śmierć członka.

2. Od uchwały Zarządu Klubu o wykluczeniu przysługuje stronie prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni.

§ 18

Członkowie Klubu mogą być wyróżnieni lub też nagrodzeni za wzorowe wykonanie swych

obowiązków pochwałą ustna lub na piśmie, nagrodą rzeczową, dyplomem.

§19

Za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał i decyzji Klubu lub też jego władz, na członków mogą być nakładane następujące kary:

– upomnienie ustne lub pisemne,

– ostrzeżenie,

– nagana,

– zawieszenie w prawach członka,

– wykluczenie.

Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkowi Klubu wszczyna Zarząd Klubu i decyduje o rodzaju kary, zaś przeciwko członkom władz Klubu Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE KLUBU

§20

1. Władzami Klubu są;

– Walne Zebranie Członków,

– Zarząd Klubu,

– Komisja Rewizyjna.

2. Niezależnie od powyższego tworzy się Radę Członków Wspierających jako organ

opiniująco-doradczy.

§21

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 • z głosem stanowiącym – członkowie rzeczywiści, członkowie uczestnicy
 • z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. wybór władz Klubu,

2. uchwalenie zmian w statucie,

3. rozpatrywanie i ocena działalności Klubu i jej władz oraz udzielanie absolutorium,

4. decydowanie o nadaniu tytułu Honorowego Członka Klubu,

5. uchwalenie planów i zaleceń dla władz Klubu a także budżetu Klubu,

6. decydowanie o rozwiązaniu Klubu,

7. podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu ruchomości,

8. uchwalanie wysokości składek członkowskich,

9. podejmowanie decyzji w innych sprawach wniesionych przez władze Klubu.

§23

1. Zwyczajne Walne Zebrania Członków odbywają się raz w roku.

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co

najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania, za wyjątkiem uchwały w sprawie

rozwiązania Klubu.

§24

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:

– na żądanie Komisji Rewizyjnej,

– na pisemne żądanie przynajmniej 1/5 liczby członków.

Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Zebrania Członków mogą być wyłącznie sprawy, dla których załatwienia zostało ono zwołane.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 14 dni od daty pisemnego wystąpienia o jego zwołanie.

§25

Zarząd Klubu jest organem wykonawczym i kierującym działalnością Klubu, w skład którego  wchodzi od 5 do 7 osób, tj.:

 • prezes,
 • v-ce prezes ds. finansów,
 • v-ce prezes ds. organizacyjno-sportowych;
 • członek,
 • członek,
 • członek,
 • członek.

§26

1. Walne Zebranie Członków wybiera Zarząd Klubu na okres 4 lat.

2. Rada Członków Wspierających desygnuje jedną osobę do Zarządu Klubu.

§27

1. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

– reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

– zatwierdzanie i odwoływanie kierownika drużyny piłkarskiej,

– zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,

– ustalanie planów działalności i preliminarzy budżetowych,

– ustalanie regulaminów i wszelkich niezbędnych przepisów dotyczących działalności Klubu,

– współpraca z innymi organizacjami sportowymi i społecznymi,

– podejmowanie uchwał w sprawie przekwalifikowania członka uczestnika,

– podejmowanie uchwał w sprawie przekwalifikowania członka uczestnika na członka

rzeczywistego w przypadku zmniejszenia się liczby członków stowarzyszeń poniżej 15 osób,

– zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

– podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji

innych władz Klubu.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej l raz w miesiącu.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich

Członków Zarządu.

4. Decyzje Zarządu, które mają skutek finansowy powyżej 6 000 Euro muszą być poprzedzone

pozytywną opinią Rady Członków Wspierających pod rygorem ich nieważności.

§28

 1. W przypadku rezygnacji lub ustania członkostwa Członka Zarządu, Zarząd wybiera nowego Członka Zarządu. Jeżeli dotyczy to członka desygnowanego Zarząd zwraca się do Rady Członków Wspierających o desygnowanie do Zarządu nowego członka.

2. Dokooptowany członek Zarządu musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zebranie Członków.

3.Na pisemny wniosek 1/2 liczby Członków Walnego Zebrania, Walne Zebranie Członków może odwołać Zarząd po uzyskaniu pozytywnej opinii i rady Członków Wspierających.

4. Uchwałę o odwołaniu Zarządu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.

& 29

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej klubu odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób:

– przewodniczącego

– zastępcy przewodniczącego

członka Komisji

3. Rada Członków Wspierających desygnuje jedna osobę do Komisji Rewizyjnej.

4. Walne Zebranie Członków wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną na okres 4 lat.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

– nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

– nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

– mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r.. Nr 85 poz. 924 i Nr 154 poz. 1799, z 2002 r. Nr 113 poz. 984 oraz z 2003 r. nr 45 poz. 391 i nr 60, poz. 535).

& 30

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola działalności gospodarczo-finansowej Klubu,
 • składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków o stanie gospodarki Klubu oraz o

działalności Zarządu klubu, a także stawianie wniosków o udzielenie absolutorium

Zarządowi,

 • kontrola opłacania składek członkowskich i innych wpływów,
 • inicjowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

2. Komisja Rewizyjna spotyka się nie rzadziej niż raz na kwartał. Uchwały Komisji Rewizyjnej

podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przez obecności co

najmniej połowy ogólnej liczby członków.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo do brania udziału w posiedzeniach Zarządu

klubu z głosem doradczym.

4. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w przypadku ustąpienia lub śmierci członka w

trakcie trwania kadencji następuje w formie uchwały Walnego Zebrania Członków.

§31

1. W celu wspierania działalności statutowej Klubu, Członkowie Wspierający wybierają

spośród siebie 5-cio osobową Radę Członków Wspierających.

2. Do kompetencji Rady Członków Wspierających należy:

 • opiniowanie wszelkich spraw, o których mowa w niniejszym statucie, desygnowanie do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, członka spośród Walnego Zebrania Członków,
 • prawo wglądu do dokumentacji finansowej i innej związanej z działalnością Klubu.

ROZDZIAŁ V

DOCHODY I MAJĄTEK KLUBU

§32

Majątek Klubu stanowią:

– nieruchomości,

– ruchomości,

– wierzytelności;

– środki finansowe

§33

Dochody klubu składają się ze składek członkowskich, z wpływów uzyskanych z organizacji zawodów sportowych, wynajmu obiektów, urządzeń i sprzętu oraz dotacji, darowizn i wpływów osiąganych z działalności gospodarczej i poza statutowej Klubu.

§34

 1. Majątkiem Klubu zarządza Zarząd w oparciu o obowiązujące przepisy finansowe

i uchwały Walnego Zebrania Członków.

Do wydatkowania sum pieniężnych bądź zaciągania zobowiązań w imieniu Klubu, a

także podpisywanie wszelkiego rodzaju dokumentów dotyczących spraw finansowych

i gospodarczych, wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu.

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

3. Zarząd Klubu opiera swoją działalność finansowana rocznych planach finansowych.

4. Zarząd Klubu nie może w ramach swoich uprawnień dokonywać następujących czynności:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do Jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowej celu organizacji albo podmiotu, zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI

ROZWIĄZANIE KLUBU

§35

Uchwałę w sprawie rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.

§36

W uchwale o rozwiązaniu stowarzyszenia zostanie określone:

 • sposób likwidacji,
 • osoby likwidatorów,
 • przeznaczenie majątku stowarzyszenia.

§37

Po zakończeniu likwidacji likwidatorzy zobowiązani są zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.