…zapoznaj się z wytycznymi i zmianami w interpretacji przepisów gry w piłkę nożną, jakie wprowadza Polski Związek Piłki Nożnej i jakie będą obowiązywać w nowym sezonie 2019/2020. Oto najistotniejsze zmiany, dzięki którym decyzje arbitrów mają być czytelniejsze. Zmiany dotyczą m.in. kwestii napomnień, reprymend, zmian zawodników, zagrań ręką, czy rzutów wolnych. Oto wykaz najistotniejszych zmian:

Zagranie piłki ręką – wtedy, gdy piła dotknie dłoni/ramienia jeżeli:

• dłoń/ramię będzie znajdowało się na wysokości powyżej barku (również i niżej gdy piłka zagrywana jest celowo), jako że zawodnik „podejmuje ryzyko” mając dłoń/ramię w tej zazwyczaj „nienaturalnej” pozycji,
• ciało zawodnika zostało nienaturalnie powiększone i w związku z tym stworzona została nieprzepisowa większa przeszkoda przez dłoń/ramię, które nie przylega do ciała tego zawodnika,
• bramka zostaje zdobyta bezpośrednio po kontakcie piłki z dłonią/ramieniem (nawet jeżeli kontakt miał charakter nierozmyślny),
• zawodnik wchodzi w posiadanie/kontrolę piłki po kontakcie piłki z dłonią/ramieniem (nawet jeżeli kontakt miał charakter nierozmyślny) i następnie zdobywa bramkę lub tworzy realną szansę na zdobycie bramki.

Jednakże, poza sytuacjami wyszczególnionymi powyżej, zawodnik nie będzie zazwyczaj ukarany, gdy piłka dotknie dłoń/ramię jeżeli:
• piłka odbiła się od ciała zawodnika, u którego następnie dochodzi do kontaktu piłki z ręką, lub ciała innego zawodnika (bez względu, której drużyny), który przebywał blisko, jako że jest to prawie niemożliwe, żeby uniknąć kontaktu z taką piłką,
• zawodnik upada i jego dłoń/ręka znajduje się miedzy ciałem a podłożem wspierając upadek.

Zmiany:

Zawodnik wymieniany musi opuścić boisko w najbliższym miejscu linii ograniczającej pole gry, chyba że sędzia zezwoli mu na szybkie/natychmiastowe opuszczenie pola gry na linii środkowej.

Wprowadzono karanie osób tzw. funkcyjnych:

Sędzia ma obowiązek podejmować działania wobec osób funkcyjnych (przebywających w strefach technicznych oraz wpisanych do sprawozdania), które nie potrafią zachowywać się w sposób odpowiedzialny i ostrzega je lub pokazuje żółtą kartkę jako napomnienie lub czerwoną kartkę jako wykluczenie z przebywania na polu gry i jego bezpośredniego
otoczenia, włączając w to strefę techniczną.
W przypadku, w którym nie jest możliwe ustalenie winnej osoby, żółtą lub czerwoną kartką zostanie ukarany najwyższy rangą trener obecny w strefie technicznej. Osoba funkcyjna stanowiąca pomoc medyczną, która popełni przewinienie karane wykluczeniem, może pozostać w strefie, jeżeli drużyna nie ma innej osoby stanowiącej pomoc medyczną.
Ostrzeżenie (reprymenda):
Następujące przewinienia powinny skutkować ostrzeżeniem (w przypadku ich powtarzania się lub ostentacyjnego charakteru powinny skutkować napomnieniem lub wykluczeniem):
• wchodzenie na pole gry w sposób niekonfrontacyjny i bez okazywania braku szacunku,
• brak współpracy z członkiem zespołu sędziowskiego, np. ignorowanie polecenia/prośby
sędziego asystenta,
• minimalne (na niskim poziomie) okazywanie niezadowolenia (mową lub gestem) z
decyzji,
• sporadyczne opuszczanie strefy technicznej, nie popełniając przy tym innego przewinienia.
Napomnienie (żółta kartka):
Do przewinień skutkujących napomnieniem należą m.in. :
• ewidentne/uporczywe opuszczanie własnej strefy technicznej,
• opóźnianie wznowienia gry własnej drużyny,
• rozmyślnie wchodzenie do strefy technicznej drużyny przeciwnej (w sposób
niekonfrontacyjny),
• okazywanie niezadowolenia słowem lub gestem, włącznie z rzucaniem/kopaniem butelek
z napojami lub innych przedmiotów oraz gestami, które ewidentnie okazują brak szacunku
wobec sędziego (sędziów), np. sarkastyczne klaskanie
• nadmierne/nieustanne domaganie się żółtej lub czerwonej kartki za pomocą gestów,
• gesty lub czyny wykonywane w sposób prowokacyjny lub zapalny,
• nieustające, nieakceptowalne zachowanie (włącznie z powtarzającymi się zachowaniami,
za które stosuje się ostrzeżenie)
• okazywanie braku szacunku do zawodów.

Do przewinień skutkujących wykluczeniem należą m.in. :
• opóźnianie wznowienia gry przez drużynę przeciwną, np. przetrzymywanie piłki,
odkopywanie piłki, utrudnianie poruszania się zawodnikowi,
• rozmyślne opuszczanie strefy technicznej w celu okazywania niezadowolenia czy
protestowania wobec decyzji członków zespołu sędziowskiego,
• podejmowania działań o charakterze prowokacyjnym lub zapalnym
• wchodzenie do strefy technicznej drużyny przeciwnej w sposób agresywny lub
konfrontacyjny,
• rozmyślne rzucanie/kopanie przedmiotem na pole gry,
• wchodzenie na pole gry w celu:
• konfrontowania się z członkiem zespołu sędziowskiego (dotyczy to również przerwy
między połowami i okresu po zakończeniu zawodów),
• wpływania na grę lub zawodnika drużyny przeciwnej lub członka zespołu sędziowskiego,
• zachowanie z użyciem siły fizycznej lub agresywne zachowanie (włączając w to plucie lub
gryzienie) wobec zawodnika drużyny przeciwnej, zawodnika rezerwowego, osoby
funkcyjnej, członka zespołu sędziowskiego, widza lub jakiejkolwiek innej osoby (np.
chłopca/dziewczynki do podawania piłek, ochroniarza lub przedstawiciela rozgrywek itp.),
• otrzymanie drugiego napomnienia w tych samych zawodach,
• używanie obraźliwego, wulgarnego lub agresywnego języka i/lub gestów,
• używanie niedozwolonego sprzętu elektronicznego lub sprzętu do komunikacji i/lub
zachowywanie się w sposób nieodpowiedni w wyniku używania powyższego sprzętu,
• gwałtowne, agresywne zachowanie.

8. Jeżeli doszło do przewinienia karanego żółtą lub czerwoną kartką, a drużyna poszkodowana szybko wykona rzut wolny stwarzając sobie sytuację do zdobycia bramki, to sędzia może odłożyć pokazanie kartki do najbliższej przerwy w grze.

Rzut wolny

Jeżeli drużyna broniąca tworzy „mur” składający się z trzech lub więcej zawodników, to zawodnicy drużyny atakującej muszą pozostawać min. 1 m od „muru”. W przypadku naruszenia tego zapisu, sędzia podyktuje rzut wolny pośredni.

Rzut karny

Bramkarz musi być na linii bramkowej przed wykonywaniem rzutu karnego, jednak podczas jego wykonywania, wystarczy, żeby miał jedną stopę na linii bramkowej (lub nad nią gdy jest w powietrzu).

Inne:

Jeżeli bramkarz podejmuje próbę wybicia w pole piłki zagranej z wrzutu ( ‘autu’ od współpartnera) lub po celowym zagraniu (od współpartnera) i próba ta się nie powiedzie (skiksuje), to zezwala się na to, żeby bramkarz złapał piłkę.